Konsulting | Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Doradztwo biznesowe

 

Tworzymy strategie firm

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie wyznaczania kierunków rozwoju przedsiębiorstw w obszarze organizacyjnym, rynkowym, finansowym i kapitału ludzkiego

Co otrzymuje klient?

 • Strategiczne kierunki rozwoju
 • Benchmarking
 • Wdrożenie kultury uczestnictwa i odpowiedzialności pracowników za rozwój firmy

Jak to robimy?

 • Dokonujemy kompleksowej analizy stanu obecnego z uwzględnieniem mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla rozwoju przedsiębiorstwa
 • W oparciu o analizy formułujemy misję i wizję
 • Wytyczamy cele strategiczne i operacyjne oraz definiujemy dla nich mierniki i wskaźniki
 • Definiujemy kluczowe działania w poszczególnych obszarach funkcjonalnych
 • Prognozujemy wyniki finansowe i ocenę ekonomicznej efektywności
 • Dokonujemy analizy ryzyk
 • Wspieramy proces wdrożenia strategii, monitorujemy cele i wskaźniki

 

Tworzenie biznesplanów i studiów wykonalności

Oferujemy ocenę opłacalności lub zasadności przedsięwzięć i planów rozwojowych

Co otrzymuje klient?

 • Wsparcie decyzji o rozpoczęciu lub przemodelowaniu przedsięwzięcia biznesowego
 • Rekomendacje dotyczące struktury finansowania inwestycji
 • Biznesplan niezbędny do pozyskania finansowania
 • Model biznesowy

Jak to robimy?

 • Wykonujemy niezbędne analizy – strategiczną, SWOT, rynku i konkurencji, czynników ryzyka, wrażliwości wyników, a także prawną
 • Przygotowujemy prognozę finansową przedsięwzięcia wraz z wyliczeniami wskaźników opłacalności inwestycji
 • Zapewniamy ocenę oddziaływania na środowisko i ocenę technicznych aspektów prac
 • Przedstawiamy konkluzje i rekomendacje

 

Optymalizacja procesów biznesowych metodami Six Sigma i Lean Management

Oferujemy optymalizację procesów biznesowych i procesów wsparcia działalności służących poprawie efektywności operacyjnej

Co otrzymuje klient?

 • Usprawnienie procesów pod kątem wytwarzania wartości dla klienta
 • Zmiana organizacji pracy i eliminacja zbędnych czynności (mudy)
 • Standaryzacja pracy w organizacji
 • Wprowadzenie narzędzi związanych z optymalizacją logistyki
 • Budowa przewagi konkurencyjnej poprzez zwiększenie efektywności działań biznesowych i operacyjnych

Jak to robimy?

 • Identyfikujemy i mapujemy procesy w przedsiębiorstwie
 • Zajmujemy się optymalizacją procesów pod kątem ich efektywności
 • Określamy właściwe wskaźniki i mierniki
 • Identyfikujemy kluczowe procesy decyzyjne i powiązania między komórkami w firmie
 • Optymalizujemy strukturę organizacyjną

 

Doskonalenie systemów organizacyjno-zarządczych

Oferujemy usprawnienie procesów biznesowych poprzez standaryzację procedur i opracowanie dokumentacji organizacyjnej

Co otrzymuje klient?

 • Narzędzia i rozwiązania zapewniające sprawny rozwój przedsiębiorstwa
 • Obiektywną ocenę sytuacji organizacyjnej

Jak to robimy?

 • Przeprowadzamy audyt stanu obecnego, który obejmuje:
  • badania ankietowe identyfikujące kluczowe niesprawności procesów oraz testujące kulturę organizacyjną i zaangażowanie pracowników
  • diagnozę dojrzałości organizacyjnej
  • identyfikację i analizę procesów oraz przegląd dotychczasowej dokumentacji organizacyjnej
 • Dokonujemy oceny historii zmian organizacyjnych i określamy przyczyny niesprawności
 • Opracowujemy projekt zmian wzmacniających pozytywne aspekty funkcjonowania firmy
 • Przygotowujemy nową dokumentację, obejmującą szczegółowe opisy procesów, instrukcje, regulamin organizacyjny i opisy stanowisk

wstecz