Konsulting | Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Treść strony

Finansowanie zwrotne i dotacje

Oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie pozyskania finansowania zwrotnego i bezzwrotnego projektów rozwojowych, inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych, a także usługę rozliczania projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej

Co otrzymuje klient?

 • Obiektywną ocenę potencjału projektu pod kątem wymogów konkursowych
 • Wskazanie zagrożeń i czynników ryzyka projektowego
 • Narzędzia mitygacji ryzyk
 • Profesjonalnie przygotowaną dokumentację konkursową
 • Efektywne rozliczanie projektu, gwarantujące utrzymanie płynności finansowej podczas jego realizacji

Jak pracujemy?

 • Dokonujemy analizy potrzeb spółki
 • Wybieramy odpowiednie źródła finansowania
 • Sprawdzamy możliwość skorzystania z następujących mechanizmów finansowania:
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
  • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
  • Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
  • programy w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
  • Program Horyzont 2020
  • inicjatywa JESSICA i JEREMY
  • programy, przedsięwzięcia i inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
  • fundusze pożyczkowe i poręczeniowe
 • Opracowujemy wnioski i dokumentację aplikacyjną
 • Przygotowujemy załączniki – studia wykonalności, biznesplany, ocenę oddziaływania na środowisko
 • Wspieramy zarządzanie projektem
 • Nadzorujemy realizację projektu oraz wykonanie budżetu zgodnie z wnioskiem i harmonogramem
 • Czuwamy nad prawidłową realizacją działań informacyjno-promocyjnych
 • Monitorujemy osiąganie wskaźników projektów
 • Sporządzamy sprawozdania okresowe i końcowe oraz składamy je do odpowiednich instytucji zgodnie z obowiązującymi wytycznymi
 • Realizujemy kontrolę poprawności dokumentów finansowych związanych z projektem

wstecz